Відродження родючості ґрунту

Відродження родючості ґрунту

 

 

Сьогодні ґрунтові ресурси розглядають у суспільстві в основному, як джерело й спосіб одержання прибутку. Сучасне інтенсивне землеробство привело до серйозних екологічних проблем, пов'язаних з деградацією ґрунтів і виснаженням їх родючості. Далеко не краща ситуація склалася на більшості дачних і присадибних ділянок. Хімічні засоби захисту рослин, мінеральні добрива, стимулятори росту, кислотні дощі, оранка та перекопка негативно вплинули на родючість грунтів. Ґрунт - це живе середовище, яке розвивається за своїми законами.

Кожна частинка ґрунту містить величезну кількість живих організмів: мікрофлори, мікро - і мезофауни. Окрім цього, 9/10 усіх видів комах частину свого життя проводять у ґрунті. На 1м? поверхні Землі знаходиться 2 кг біомаси живих організмів, а на 1га - до 20 т. Життя в ґрунті порушувати не можна.

Сукупність усіх організмів ґрунту В.І. Вернадський назвав живою речовиною ґрунту. З урахуванням генерації мікроорганізмів, річна продуктивність їх маси збільшується в десятки раз і досягає 192 т/га. Це свідчить про те, що продуктивність динамічної мікробної маси за вегетаційний період приблизно рівняється продуктивності надземної маси рослин. На жаль, велика кількість бактеріальної плазми (0,03 - 0,28% маси орного шару) залишається не дослідженою, хоча тут таяться колосальні можливості підвищення родючості ґрунтів.

Завдяки живій речовині ґрунту розчинні хімічні елементи, які становлять усього 1,5 - 2% від загальної маси їх у земній корі, обертаються по замкненій кривій. Це головна причина того, що мізерна кількість елементів живлення в ґрунті дає можливість рослинам синтезувати щорічно величезні маси органічної речовини. Слід усвідомити, що критерієм родючості ґрунту є не кількість елементів живлення, а ступінь їх участі в біохімічному кругообігу. Цим можна пояснити те, що дослідники не знаходять прямої залежності між кількістю живильних речовин у ґрунті й кількістю врожаю, тому судити про інтенсивність біологічних процесів по залишковій кількості елементів азоту, фосфору, калію, що визначаються сучасними методами не можна. Круговорот - це динамічний процес і тому неможливо отримати повну інформацію про сумарну масу речовин, що приймають участь в метаболізмі. А якщо ще враховувати прижиттєві виділення організмів, кількість яких значно перевищує масу самого організму, то стає зрозумілим, наскільки ще недосконалі й далекі від об'єктивності сучасні методи аналізу ґрунтів і рослин.

В 1976 р. А. Родє писав, що ґрунт без організмів - це труп. Визначаючи склад гумусу, фізико-хімічні показники, розчинені в кислотах або лугах фосфор і калій, ми залишаємо без уваги дію найбільш потужної сили - живої речовини ґрунту.

Враховуючи, що нагромадження живильних речовин пов'язане з відмиранням гетеротрофних організмів, яке в природніх умовах відбувається в самих верхніх шарах ґрунту (0-5,0-10 см), то способи його обробки й внесення агрохімікатів відповідно повинні бути переглянуті.

В останні роки повільно, але впевнено набирає оберти органічне землеробство. Живильні речовини в органічнім землеробстві визначаються не по наявності їх у ґрунтовому розчині, а по складу нерозчинних мінеральних складових ґрунту (що залежить від типу материнської породи) змісту гумусу, біологічної активності, структури ґрунту, насиченості газами, наявності органічних залишків.

Органічна речовина - найважливіша складова частина ґрунту. Основою органічної речовини є гумус, який є джерелом харчування, як для рослини, так і для мікроорганізмів, а також формує структуру ґрунту підвищуючи його катіон-обмінні властивості за рахунок взаємодії з катіонами металів.

Тривалий час в Україні землеробство розвивалося шляхом максимально можливої інтенсифікації з використанням високих доз мінеральних добрив, засобів хімічного захисту рослин, інтенсивних сівозмін, насичених зерновими н технічними культурами. Основною обробкою ґрунту була переважно глибока оранка з обертом відвалу. Ця система землеробства не витримала випробування часом. Поступово усе більше очевидними стали факти її негативного впливу на родючість ґрунту, якості одержуваної продукції й стан навколишнього середовища. Немаловажним фактором, що сприяє цьому, є менталітет, що сформувався, у землеробстві. На сьогоднішній день значна частина хліборобів найбільше стурбована забезпеченням рослин макро- й мікроелементами й засобами їх захисту.

У структурованому біологічно активному ґрунті, шар товщиною 8 см і площею 1 га зв'язує азоту кг/га: пісок глинистий - 47,5; чорнозем - 1543,0.

Крім цього в структурованому ґрунті випадає підземна роса, яка доставляє ґрунту близько 60 кг азоту/1гa. Для гарного врожаю пшениці або буряка його потрібно 100-120 кг/га.

Фосфорної кислоти для гарного врожаю необхідно 300 кг/га. Піщаний ґрунт містить її близько 870 кг/га, чорнозем - 5400 кг/га. Калію витрачається 60-90 кг/га. Вміст його в ґрунті, у шарі товщиною 20 см, (кг/га): кам'янистому (скелястому) -300; глинистому - 4000; чорноземному - 18900.

Корні рослин проникають набагато глибше, отже, калію у своєму розпорядженні вони можуть мати в надлишку. На наших чорноземах ми не маємо недостачі й в інших елементах живлення.

Виходячи із цього, ми повинні навчитися використовувати багатство, що лежить у нас під ногами й навколишній атмосфері. Для цього необхідно змінити менталітет і усвідомити, що рослини можуть добувати харчування тільки в симбіозі з живою речовиною ґрунту.

Отже, біологічній активності ґрунту необхідно приділяти особливу увагу. Нашим деградованим ґрунтам після загальної хімізації, активність можна повернути із застосуванням сімбіотичних багатокомпонентних бактеріальних або спеціальних біодинамічних препаратів.

При внесенні таких препаратів у ґрунт, важкодоступні для рослин з'єднання розпадаються на легкодоступні іони: Са2+, Mn2+, K+, Fe2+, Р043- і ін.

Майже 98% біоелементів ґрунту зосереджено в органічних залишках і важкорозчинних неорганічних з'єднаннях. Це великий резерв живильних речовин. При застосуванні багатокомпонентних бактеріальних препаратів рослина може забезпечувати себе елементами живлення, які є в достатній кількості в ґрунті. У цьому випадку такий препарат виконує функцію носія іонів, прискорюючи їх переміщення із ґрунтового розчину в кореневу систему рослини, поліпшує фізико-хімічні властивості ґрунту, підсилює діяльність мікроорганізмів, підвищує ефективність інших добрив.

Усі ці фактори обумовлюють родючість ґрунту, що сприяє росту й розвитку рослин.

  За додатковою інформацією та придбанням багатокомпонентних бактеріальних препаратів від виробника звертайтесь за тел.:067-656-59-39, 097-233-91-32, 095-548-05-28